RSS

Kestävä matkailu suomessa, Green Tourism of Finland® – Ympäristömerkki

01 Maa

5.1. Yleiset kriteerit (tilapalvelu-, ohjelmapalvelu- ja ravintolarittäjät)

5.1.1. Ympäristöohjelma ja ohjelmapalvelutuotteen arviointilomake

Ympäristöohjelma vaaditaan kaikilta ruoka- ja tilapalveluita järjestäviltä tahoilta. Se
määrittää käytännön tasolla kiinteässä paikassa tapahtuvan toiminnan (liittyen mm.
energian, raaka-aineiden ja veden säästöön, jätteiden käsittelyyn ja hankintoihin).

Ohjelmapalvelutuotteelta erillistä ympäristöohjelmaa ei vaadita, sillä sen katsotaan olevan
lähinnä immateriaalinen eikä paikkaan sidottu. Ohjelmapalvelutuotteelta vaaditaan sen
sijaan täytettynä ohjelmapalveluiden arviointilomake, joka palvelumerkkien omistajien
taholta hyväksytään. Arviointilomake sisältää tuotteen käsikirjoituksen sekä tuotemerkkien
kriteereihin liittyviä kysymyksiä tuotteen sisällöstä. Käsikirjoituksen tulee olla niin
yksityiskohtainen, että siitä saa selkeän kuvan siitä, mitä tuotteen aikana tapahtuu.

Ympäristöohjelma on kirjallisessa muodossa ja se säilytetään niin, että se on asiakkaan
nähtävissä pyynnöstä (kansiossa yrityksessä) sekä mielellään myös yrityksen nettisivuilla.
Sekä ympäristöohjelma että arviointilomake päivitetään vähintään kahden vuoden välein tai
silloin, kun tuotteessa, toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä
muutoksia. Päivitetty ympäristöohjelma tai arviointilomake toimitetaan hyväksyttäväksi
palvelumerkin haltijoille. Palvelumerkin haltijoilla on oikeus esittää muutosehdotuksia
ympäristöohjelmaan sekä arviointilomakkeen perusteella ohjelmapalvelutuotteeseen tai
tarpeelliseksi katsoessaan evätä merkin käyttöoikeus, mikäli katsovat, ettei tuote täytä tuotemerkin
kriteereitä.

Ympäristöohjelmana käytetään joko palvelumerkin haltijoiden toimittamia kriteereitä tai
muita matkailualan ympäristöjärjestelmiä (esim. ECEAT. Sisällön pitää täyttää tietty taso,
sovitaan tapauskohtaisesti).

Avain GTF® – Ympäristömerkin käyttöön

Ympäristöohjelman vaatimuksia kiristetään säännöllisin väliajoin. Tämä jatkuva
parantaminen on perusteltua, koska
Ympäristöongelmat kasvavat edelleen ja muuttavat luonnettaan
Asiakkaiden ympäristötietoisuus kasvaa ja vaateet lisääntyvät myös sitä kautta
Lainsäädäntö tiukkenee
Kilpailu ympäristölaadun osoittamisessa kiristyy, kilpailuedun säilyttäminen

5.1.2. Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma vaaditaan sekä majoituspalveluita järjestäviltä tahoilta että
ohjelmapalveluyrittäjiltä. Ohjelmapalveluyrittäjän käyttämässä toimintaympäristössä tulee
olla voimassa oleva turvallisuussuunitelma ja yrittäjän tulee olla siihen tutustunut.
Ohjelmapalveluyrittäjilla on voimassa oleva EA1-kortti ja he kantavat mukanaan EA-
välineitä. Myös majoituspalveluita järjestävän yrityksen henkilökunnalla tai osalla
henkilökuntaa on valmius antaa ensiapua.

5.1.3. Paikallisuuden korostaminen

Käytetään ensisijassa paikallisia tuotteita ja palveluita ja työllistetään paikkakuntalaisia. Jos
kohteessa on myynnissä matkamuistoja ja muita tuotteita, ovat ne paikallisesti tuotettuja,
tarkoituksenmukaisia ja ympäristöystävällisiä.

5.1.4. Viestintä on laadukasta ja vastuullista

Tiedotus avointa ja vuorovaikutteista. Harhaanjohtavaa/ ei totuudenmukaista mainontaa ei
käytetä. Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa. Esimerkiksi nettisivuilla ei
voida käyttää kuvamateriaalia harvinaisista kasveista tai luonnonympäristöstä, joita alueella
ei ole tai toiminnasta, joka on ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa (esim.
moottorikelkkailusta).

5.1.5. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Asiakkaille annetaan mahdollisuus antaa
palautetta sähköisesti. Tämän lisäksi asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti keräämällä
asiakkailta palautetta kirjallisessa muodossa. Tunnustetaan asiakaspalautteen tärkeys
erityisesti ohjelmapalveluiden sisällön kehittämiseksi. Tuotteen toteuttamisessa ei käytetä
alihankkijoita, jotka eivät kuulu tuotemerkin piiriin.

5.1.6. Julkisen liikenteen käytön tukeminen

Tiedostetaan, että suurimmat ympäristövaikutukset matkailussa syntyvät usein
lomapaikkakunnalle saapumisessa. Tähän pyritään vaikuttamaan tukemalla asiakkaan
mahdollisuutta saapua paikalle julkisella liikenteellä (junalla tai linja-autolla, mahdollisesti
myös kimppakyydillä). Markkinoinnissa asiakkaalle kerrotaan aina mahdollisuuksista saapua

Avain GTF® – palvelumerkin käyttöön

paikalle julkisilla liikennevälineillä. Junalla, bussilla tai polkupyörällä saapuvalle asiakkaalle
järjestetään ilmainen kuljetus asemalta majoituskohteeseen ja takaisin TAI annetaan jokin
muu etu (hinnanalennus, ilmainen saunavuoro, ilmainen aamupala jne.).

Majoituskohteessa tuetaan asiakkaan mahdollisuuksia liikkua ympäristössä ilman autoa
tarjoamalla karttoja, paikallisliikenteen aikatauluja tai esim. polkupyöriä asiakkaan käyttöön.

5.2. Ohjelmapalvelutuotteen sisältökriteerit

5.2.1. Lihasvoimilla liikkuminen

Luontoelämystuotteen tavoite on lisätä asiakkaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tuotteen
tulee perustua lihasvoimilla liikkumiseen (patikointi, pyöräily, melominen, soutaminen,
hiihtäminen, lumikenkäily, ratsastus). Myös lähtöpaikalle siirtyminen voidaan
mahdollisuuksien mukaan järjestää esim. käyttämällä polkupyöriä tai yhteiskuljetuksin.

Liikkumisen tasa-arvon nimissä pyörätuolilla liikkuvien henkilöiden on mahdollista käyttää
moottoroituja ajoneuvoja.

5.2.2. Ympäristövaikutusten minimoiminen ja luonnon kunnioittaminen

Luontoelämystuotteiden negatiiviset vaikutukset luontoon pyritään minimoimaan.
Tuotteessa noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatteita. Ryhmäkoot pidetään pieninä
(12-15 henkeä). Polttopuita käytetään säästeliäästi. Ryhmiä ei viedä ekologisesti herkille
alueille (kosteikot, märät lehdot, kuivat jäkäläiset alueet) tai näillä alueilla pysytellään
poluilla. Rauhoitettujen/uhanalaisten lajien elinympäristöt jätetään rauhaan eikä niiden
tunnettavuutta lisätä. Elävien kasvien vaurioittamista vältetään. Jos luonnosta otetaan
materiaalia esimerkiksi ymäpäristökasvatusharjoituksia varten, korostetaan kunnioittavaa
asennetta ja otetaan vain vähän tai pääsääntöisesti kuollutta materiaalia (puista tippuneita
lehtiä ja oksia, käpyjä, kiviä). Lintujen pesimäaikana (1.4. – 30.7.) vältetään melun
tuottamista ja muuta häiriötä aiheuttavaa toimintaa. Opas välittää kunnioittavaa asennetta
luontoon.

Hyvinvointipalveluissa käytetään vain ympäristöystävällisiä ihonhoitotuotteita/aineksia.
Hoidot perustuvat pääasiassa lihasvoimiin ja yksinkertaisiin välineisiin, sähkölaitteita ym. ei
käytetä. Hoidoissa käytettävät pyyhkeet, lakanat ja muut välineet ovat uudelleen käytettäviä
pesun tai puhdistamisen jälkeen. Kun hyvinvointituote toteutetaan luonnossa, sovelletaan
samoja periaatteita kuin luontoelämystuotteissa.

5.2.3. Tuotteen ohjelmallinen sisältö

Tuote sisältää elementtejä seuraavista aihealueista:
Ympäristökasvatuksellisuus, luontoelämyksellisyys

Tuotteissa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi ympäristökasvatuksen
menetelmiä.Niiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta entistä elämyksellisempi ja lisätä
asiakkaan kiinnostusta ja kiintymystä luontoon. Opas välittää asiakkaille luontoa
kunnioittavaa asennetta. Tavoitteena on, että asiakkaan tieto luonnosta lisääntyy, mutta
tietoakin tärkeämpää on kiinnostuksen ja kiintymyksen herättäminen luontoa kohtaan.

Hyvinvointipalveluissa luonto on läsnä keskeisenä elementtinä. Hoidot, harjoitukset ja
liikuntamuodot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan luonnossa. Hoitaja välittää
kunnioittavaa asennetta luontoa kohtaan. Asiakkaan tietämys luonnosta ja kiinnostus
luontoa kohtaan lisääntyy.

Paikalliskulttuuri

Tuotteissa käytetään hyväksi paikallistietoa, paikallisen kulttuurin elementtejä ja tarinoita.
Asiakkaan tietämys paikallisesta kulttuurista lisääntyy
.

Hyvinvointipalveluissa käytetään suomalaisia öljyjä, yrttejä ja muita tarvittavia materiaaleja.
Mahdollisuuksien mukaan tarvittavat ainekset hankitaan suoraan luonnosta tai
lähiympäristöstä. Hoidoissa voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväksi paikallisen
kulttuurin elementtejä.

Ryhmässä toimiminen, henkinen hyvinvointi

Tuotteissa hyödynnetään menetelmiä, joiden tarkoituksena on edistää ryhmäytymistä,
yhdessä toimimista ja henkistä hyvinvointia.

Green Tourism of Finland

Green Tourism of Finland® – Ympäristömerkki
Anttilantie 7
82380 Tolosenmäki
e-mail: greentourism@greentourism.fi

 

Mainokset
 

Avainsanat: , , , , , , ,

One response to “Kestävä matkailu suomessa, Green Tourism of Finland® – Ympäristömerkki

 1. greentourism1

  2.10.2011 at 5:45 AM

  Green Tourism of Finland® -palvelumerkin tavoitteena on tukea ja edistää kestävää kehitystä matkailussa ja vapaa-ajan palveluissa. Kestävällä matkailulla on niin taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin ulottuvuus.

  Merkillä varustetut yritykset ja niiden tuotteet ammentavat sisältönsä suomalaisesta luonnosta ja paikallisesta kulttuurista, tavoitteenaan haitallisten ympäristövaikutusten minimointi ja paikallisen työllisyyden tukeminen.

  Palvelujen tavoitteena on lisätä asiakkaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia, sekä vahvistaa asiakkaan henkilökohtaista suhdetta ympäristöön. lisää http://www.greentourism.fi suomeksi http://www.greentravel.fi

  Green Tourism of Finland®

  Anttilantie 7

  82380 Tolosenmäki

  e-mail: greentourism@greentourism.fi

  Kitee, Finland, SUOMI

  phone: +358403221404

   

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

 
%d bloggers like this: